วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
              เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีหลายประเภท จำแนกได้ตามขอบเขตของการเชื่อมต่อ  ว่าต้องใช้ในระยะใกล้หรือระยะไกล ประเภทสำคัญๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
     1.เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ( Local Area Network ) หรือแลน ( LAN )
     2.เครื่องข่ายบริเวณนครหลวง ( Metropolitan Area Network ) หรือแมน ( MAN )
     3.เครือข่ายบริเวณกว้าง ( Wide Area Network ) หรือแวน ( WAN )
     4.เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ( Internet )

1.เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ( Local Area Network ) หรือแลน ( LAN )
- เป็นเครือข่ายระยะใกล้ เพราะใช้ภายในสำนักงานขององค์กรที่อยู่ในอาคารเดียวกัน
     
2.เครื่องข่ายบริเวณนครหลวง ( Metropolitan Area Network ) หรือแมน ( MAN )
- เป็นเครือข่ายที่ให้บริการสำหรับเมืองใหญ่ๆ ที่พัฒนามาจาก ระบบโทรทัศน์ทางสาย หรือเคเบิลทีวีในสมัยก่อน เพราะระบบนี้ใช้สายโคแอ็กเชียลความเร็วสูง ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปให้สมาชิกตามบ้าน ต่อมาได้พัฒนาให้รับส่งข้อมูลได้ด้วย

3.เครือข่ายบริเวณกว้าง ( Wide Area Network ) หรือแวน ( WAN )
- เป็นเครือข่ายที่พัฒนามาจากเครือข่ายโทรศัพท์ทางไกล ซึ่งเชื่อมโยงผ่านทั่วโลก เครือข่ายนี้แบบเป็นเครือข่ายย่อย และเครือข่ายหลัก ประกอบด้วยสวิทช์เลือกคู่สายที่อยู่ตามชุมสายต่างๆ เชื่อมโยงด้วยสายเคเบิลจำนวนมากทุกรูปแบบ ทั้งสายทองแดง สายใยแก้วนำแสง สัญญาณไมโครเวฟ ผ่านภาคพื้นดินและผ่านดาวเทียม

4.เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ( Internet )
-ได้รับการพัฒนามาจากเครือข่ายแวนเพื่องานวิจัยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ที่เรียกว่า อาร์พาเน็ต ( ARPANET ) ซึ่งเริ่มต้นสร้างขึ้นในปี 1969 โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพัฒนา 3 แห่ง และศูนย์วิจัยอีก 1 แห่ง ต่อมาเครือข่ายนี้ได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

1 ความคิดเห็น: